Požičajte si od štátu a bývajte vo svojom

Túžite bývať vo vlastnom byte, či rodinnom dome ale nemáte dostatok finančných prostriedkov na zrealizovanie svojho sna? Jednou z možností je požičať si peniaze na nové bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  Môžete tak urobiť vrámci príslušného kalendárneho roka od 1. 4. – 31. 10.
Na stránke https://www.sfrb.sk/ziadatel/byvajte-vo-svojom/ sú uvedené všetky potrebné informácie, kto a za akých podmienok môže o takýto druh podpory požiadať.

DAŇOVÝ BONUS ZO ZAPLATENÝCH ÚROKOV

V roku 2019 si po prvýkrát môžete okrem daňového bonusu na dieťa uplatniť aj nový daňový bonus zo zaplatených úrokov. Daňový bonus predstavuje sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, maximálne však zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, tzn. byt alebo rodinný dom.
Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť len zo zmluvy o úvere na bývanie uzatvorenej po 31.12.2017.
Pre jeho získanie musíte spĺňať aj nasledovné podmienky:
 ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musíte dosahovať najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 váš priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.
Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatňovať počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

https://podpora.financnasprava.sk/797363-Podmienky-na-uplatnenie-da%C5%88ov%C3%A9ho-bonusu-na-zaplaten%C3%A9-%C3%BAroky

https://podpora.financnasprava.sk/501237-V%C3%BD%C5%A1ka-da%C5%88ov%C3%A9ho-bonusu-na-zaplaten%C3%A9-%C3%BAroky

https://podpora.financnasprava.sk/235315-Sp%C3%B4sob-uplatnenia-da%C5%88ov%C3%A9ho-bonusu-na-zaplaten%C3%A9-%C3%BAroky