Všeobecné obchodné podmienky medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce na na všetky Zmluvy o sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu alebo podnájmu nehnuteľností uzavreté podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej iba Zmluvy o sprostredkovaní)

Sprostredkovateľ:

REALITY INDIVIDUAL, s.r.o.

so sídlom Fialová 4023/2C, 851 07 Bratislava,

Martina Arpášová, konateľka

IČO: 43 866 964, DIČ: 2022517277

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.49709/B,

 

Predmet Zmluvy

Sprostredkovateľom je právnická osoba vykonávajúca realitnú činnosť v predmete činnosti podľa Obchodného registra.

Záujemcom je výlučný vlastník, podielový spoluvlastník, prenajímateľ alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý prejavil záujem o predaj, kúpu, prenájom alebo nájom nehnuteľnosti s treťou osobou  za bližšie špecifikovaných zmluvných podmienok a dohodnutých náležitostí na základe Zmluvy o sprostredkovaní.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby Záujemca mohol uzavrieť s treťou osobou Zmluvu o budúcej Kúpnej zmluve, Kúpnu zmluvu, Zmluvu o budúcej Nájomnej zmluve, Nájomnú zmluvu (ďalej iba Zmluva o sprostredkovaní), pričom Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi províziu (odplatu)

Presné vymedzenie predmetu sprostredkovania ustanovuje Zmluva o sprostredkovaní, v ktorej sú vymedzený spôsob sprostredkovania  a výška odplaty Sprostredkovateľa.

Výška kúpnej ceny , výška ceny za prenájom nehnuteľnosti stanovená dohodou medzi  Sprostredkovateľom a Záujemcom, môže byť znížená iba s predchádzajúcim písomným súhlasom záujemcu. Sprostredkovateľ neručí, že nehnuteľnosti ponúkané podľa Zmluvy o sprostredkovaní budú aj za dohodnutú kúpnu cenu predané alebo prenajaté.

Provízia

Sprostredkovateľ má nárok na Províziu iba v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy s treťou osobou alebo Nájomnej zmluvy s treťou, ktorá je predmetom sprostredkovania.

Záujemca zaplatí Sprostredkovateľovi Províziu v hotovosti k rukám Sprostredkovateľa alebo na bankový účet Sprostredkovateľa vedený v Tatra banke, a.s., a to po vzniku nároku. Provízia je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku nároku.

V prípade zloženia rezervačného poplatku za kúpu alebo nájom nehnteteľnosti treťou osobou Sprostredkovateľovi, Záujemca súhlasí, že si môže Sprostredkovateľ rezervačný poplatok započítať do výšky provízie a to ako celková alebo čiastočná úhrada.

Výška provízie sa stanovuje na základe spoločnej dohody medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom.

Prenájom

Výška odmeny pri nájme nehnuteľnosti je spravidla 1/2 mesačné nájomné  sprostredkovaného nájmu.

Predaj

Výška odmeny pri predaji nehnuteľnosti je spravidla  vo výške 3% z predajnej ceny, prípadne dohodou. V sprostredkovateľskej provízii sú zahrnuté náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckych práv, správne poplatky za kolky pri výbere aktuálneho LV z Katastra nehnuteľností, snímky z Katastrálnej mapy, správny poplatok v kolkových známkach za 66 EUR za Návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv, notárske poplatky za overenie pravosti podpisov predávajúcich, právne poradenstvo, komplexný dohľad a úspešné ukončenie prevodu nehnuteľnosti končiac odovzdaním nehnuteľnosti.

Náklady spojené k individuálnym podkladom na základe vlastnej žiadosti klienta znáša klient výlučne sám.

Sprostredkovateľ nehradí náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku, náklady súvisiace s poskytnutím hypotekárneho úveru, náklady súvisiace s vinkuláciou finančných prostriedkov v prospech vinkulujúcej banky alebo vinkulácie u notára.

Doba platnosti Zmluvy

Zmluva o sprostredkovaní je uzatvorená na dobu určitú.

Zaniká dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo Nájomnej zmluvy medzi Záujemcom a treťou osobou, uplynutím dohodnutej doby podľa predchádzajúceho odseku, dohodou oboch zmluvných strán – Záujemcom a treťou osobou, stratou spôsobilosti Sprostredkovateľa na podnikateľskú činnosť alebo písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.

Záujemca ako aj Sprostredkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o sprostredkovaní v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, a to na základe písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy doručeného druhej strane spolu s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Sprostredkovateľ je povinný riadne vykonávať činnosť, na ktorú sa zaviazal a zabezpečiť príležitosť na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, za čo možno najvýhodnejších podmienok pre Záujemcu. V prípade potreby si môže prizvať a spolupracovať s ďalšími realitnými kanceláriami.

Sprostredkovateľ je oprávnený prezentovať nehnuteľnosti prostredníctvom propagácie na internetových realitných portáloch formou inzerátov, formou tlačových medií, na vlastnej webovej stránke www.realityindividual.sk

Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej Kúpnej zmluvy alebo Nájomnej zmluvy.

Záujemca je povinný Sprostredkovateľovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy alebo Nájomnej zmluvy.

Záujemca sa zaväzuje, že po dobu trvania  Zmluvy o sprostredkovaní neuzavrie s treťou osobou (iným Sprostredkovateľom) inú Zmluvu o sprostredkovaní predaja alebo prenájmu nehnuteľností. Záujemca zároveň výslovne prehlasuje, že ku dňu podpisu  Zmluvy o sprostredkovaní nie je ním ako záujemcom uzavretá žiadna iná Zmluva o sprostredkovaní alebo obdobná zmluva, predmetom ktorej je sprostredkovanie predaja predmetnej Nehnuteľnosti.

Sprostredkovateľ má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie počas platnosti a účinnosti Zmluvy o sprostredkovaní alebo pred alebo počas jej uzatvárania. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že tieto skutočnosti neoznámi, nesprístupní tretej osobe a ani nevyužije pre seba alebo pre iného. Ak sprostredkovateľ poruší túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne Záujemcovi.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje počas plnenia predmetu Zmluvy konať s vynaložením odbornej starostlivosti, podľa svojich schopností a znalostí a v dobrej viere, je povinný dbať na záujmy Záujemcu a konať v súlade s jej pokynmi, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Od pokynov Záujemcu sa môže Sprostredkovateľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Záujemcu a Sprostredkovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však Sprostredkovateľ nesmie od pokynov Záujemcu odchýliť, ak to zakazuje  Zmluva o sprostredkovaní alebo Záujemca.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľ povinný bez zbytočného odkladu Záujemcu na nevhodnú povahu obdržaných pokynov upozorniť, ak Sprostredkovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, a súčasne predložiť Záujemcovi na schválenie alternatívne riešenie.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje oboznámiť Záujemcu so všetkými okolnosťami, ktoré zistil pri napĺňaní predmetu Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Záujemcu a alebo ktoré sa týkajú záujmov Záujemcu.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje informovať o svojej činnosti Záujemcu, a to výzvu Záujemcu.

Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu Záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti  plnením predmetu Zmluvy, a  to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov Záujemcu a pri ukončení Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu Záujemcovi.

Sprostredkovateľ je povinný vykonávať predmet Zmluvy týkajúci sa Nehnuteľnosti výlučne len pre Záujemcu.

Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Záujemcovi v dôsledku nesplnenia , na splnenie ktorých sa zaviazal touto Zmluvou alebo mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Sprostredkovateľ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu Záujemcovi veci, ktoré za neho prevzal pri plnení Zmluvy o sprostredkovaní.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky boli prijaté dňa 10.1.2013, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

Každá uzatvorená Zmluva  sa riadi aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami..

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Záujemca podpisom Zmluvy o sprostredkovaní potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, že si ich pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, celému rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.

Súhlasom o spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú poskytnuté osobné údaje klientov spoločnosťou REALITY INDIVIDUAL, s. r. o. spracované v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti REALITY INDIVIDUAL, s. r. o.